Facebook.com Google.com YouTube.com

Plan zapewnienia bezpieczeństwa i porządku (2023 r.)

Udostępnij

opracowany w oparciu o aktualne przepisy kodeksu ruchu drogowego dotyczące wykorzystania dróg w sposób szczególny – art. 65, 65a-65i Prawa o ruchu drogowym (Dz.U. 2003 Nr 149 poz. 1451)

Nazwa wydarzenia:

XVII Memoriał Huberta "Bercika" Manteuffla

Wyścig  o Puchar Burmistrza Miasta Marki


Organizator imprezy:

Mareckie Stowarzyszenie Rowerowe

Urząd Miasta Marki

Przyjaciele Bercika

Kontakt: Jarosław Jaździk tel. 507 015 736

   Marek Orych tel. 790 884 922
 

Oficjalna strona internetowa: http://www.memorialbercika.pl/


Termin rozgrywania zawodów: 29.07.2023 r.

 

1. SŁUŻBA PORZĄDKOWA


Nad zapewnieniem bezpieczeństwa imprezy będą pracować służby:

 • Policji,

 • Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej,

 • służba porządkowa organizatora

 • służba medyczna organizatora

 • pracownicy i wolontariusze


XVII edycja Memoriału Bercika nie przewiduje stałego zamknięcia dróg publicznych. Tylko w fazie startu zawodnicy zostaną skierowani na rozjazd peletonu ulicą Podgórską. Ulica ma charakter osiedlowy. W trakcie startu ruch na niej zostanie wstrzymany. Teren miasteczka zawodów przylega do publicznej infrastruktury drogowej. Z uwagi na w/w organizatorzy zawnioskowali do Policji o wsparcie w utrzymaniu bezpieczeństwa i porządku na terenie objętym startem i miasteczkiem zawodów.  Jednostki OSP wesprą zabezpieczenie tras leśnych oraz Policję w okolicach miasteczka zawodów. Pracownicy służby porządkowej organizatora imprezy będą wspierać działania służb w powyższym zakresie. Jeżeli zaistnieje taka konieczność, będą odpowiadać za zabezpieczenie porządku w centrum zawodów, oraz na trasie w miejscach gdzie będzie to niezbędne dla zapobiegnięcia pomyleniu trasy, oraz w miejscach gdzie będą występowały utrudnienia w ruchu na drogach leśnych i polnych spowodowane przez uczestników zawodów, szczególnie w obrębie bufetów.Lista osób wchodzących w skład służby porządkowej organizatora imprezy:


 •  Prezes Stowarzyszenia -  Marcin Kudlak

 •  Dyrektor zawodów-  Jarosław Jaździk

 •  Kierownik ekipy technicznej -  Marek Orych

 •  Kierownik trasy -  Olgierd Wejner

 •  Biuro Zawodów -  Marta Krysińska-Kudlak


tel. alarmowy - służby ratunkowe – 112

tel. alarmowy organizator – 787 880 008


2.  Reżim sanitarny związany z pandemią


Impreza przebiegać będzie zgodnie z obowiązującymi Rozporządzeniami Prezesa Rady Ministrów oraz interpretacją tych wytycznych przez Ministerstwo Sportu.


W przypadku zmian wprowadzonych przez Ustawodawcę dotyczących pandemii, w trakcie prowadzonych przygotowań do imprezy, Organizator dopuszcza możliwość zmiany regulaminu by dostosować warunki realizacji do obowiązujących przepisów i wytycznych. Wszelkie zmiany regulaminu zostaną przedstawione na stronie internetowej imprezy oraz profilu Facebook.3. INSTRUKCJA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJZadaniem służby porządkowej jest dbanie o ład, porządek i bezpieczeństwo zawodników, kibiców, osób towarzyszących, oraz innych osób trzecich znajdujących się na terenie rozgrywania imprezy.


Zadanie te realizowane są poprzez:


 •  udzielanie informacji oraz wydawanie poleceń uczestnikom imprezy na trasie zawodów, oraz w centrum zawodów, przed zawodami, w trakcie ich trwania, oraz po ich zakończeniu, a mających na celu zachowanie ładu, porządku oraz bezpieczeństwa;

 •  informowanie osób nie uczestniczących w imprezie o zagrożeniach oraz utrudnieniach z nią związanych;

 •  informowanie uczestników o nietypowych zagrożeniach na trasie;

 •  usuwanie w miarę możliwości przyczyn powstałych zagrożeń samodzielnie lub przy współpracy, a w razie braku takiej możliwości poinformowanie o tym odpowiednich osób lub służb;

 •  zabezpieczenie trasy przejazdu zawodników zarówno po drogach publicznych, jak i leśnych oraz polnych;

 •  organizację przejazdu i postoju zawodników w strefie bufetów oraz mety zawodów;

 • przyjmowanie zgłoszeń o zdarzeniach, lub zagrożeniach od uczestników zawodów, oraz osób trzecich i przekazywanie ich do odpowiednich osób lub służb;

 •  współpracę z pozostałymi służbami zabezpieczenia zgodnie z ustaleniami pomiędzy przełożonymi służb;

 •  wypełnianie poleceń przełożonych;

 •  nie stwarzanie swoim zachowaniem zagrożenia, lub utrudnień zarówno dla uczestników zawodów, jak i osób trzecich;

 •  podjęcie wstępnych działań z zakresu ochrony przeciwpożarowych w przypadku powstania zdarzenia wymagającego tego typu interwencji; 

 •  podejmowanie innych możliwych do zrealizowania działań mających na celu usunięcie, lub zmniejszenie powstałego zagrożenia;

4. ŚRODKI TECHNICZNE DLA ZABEZPIECZENIA IMPREZY:

Znaki oraz tablice ostrzegawcze, oraz informacyjne rozmieszczone będą na całej długości trasy. Łączna ilość znaków dla oznaczenia imprezy wynosi około 1000 sztuk. Taśmy ostrzegawcza stosowane są dla oznaczenia trasy w miejscach szczególnie niebezpiecznych na terenie lasów, na skrzyżowaniach na terenie lasów, na skrzyżowaniach i ulicach na terenie miejscowości, oraz w miejscach gdzie zastosowanie taśm ostrzegawczych będzie niezbędne dla prawidłowego zabezpieczenia trasy zawodów. Łącznie przewiduje się zużycie dla tych celów około 1000 mb taśm ostrzegawczych.

Płotki służące do odgradzanie stosowane będę w centrum zawodów dla wyznaczenia boksów startowych dla zawodników, trasy przejazdu w obrębie miejsca startu, oraz wjazdu na metę, skrzyżowań drogowych. Łączna długość ustawionych barierek wyniesie około 200 mb.

5. PLAN ZABEZPIECZENIA RATOWNICZEGO


Charakter imprezy nie wymaga zapewnienia zabezpieczenia w zakresie ratownictwa technicznego czy pożarowego. Wynika to z faktu braku obiektów kubaturowych, oraz materiałów palnych w centrum zawodów. Podobnie rodzaj pojazdów zawodników (rowery) nie stwarza zagrożenia zapaleniem, czy możliwości uwięzienia poszkodowanego wewnątrz pojazdu w razie wypadku. Zabezpieczenie medyczne imprezy realizowane jest przez zespół pielęgniarsko – ratowniczy, w tym jeden ambulans podstawowy, stacjonarny punkt pierwszej pomocy oraz dodatkowo rozlokowane na trasie  patrole ratownicze realizowane wspólnie z ratownikami OSP


Sposób informowania służb medycznych zabezpieczających imprezę w przypadku przyjęcia zgłoszenia przez jednostki zawodowe o zaistniałych zdarzeniach na trasie imprezy:

 

tel. alarmowy organizator – 787 880 008,

tel. alarmowy - służby ratunkowe – 112.6. CHARAKTERYSTYKA IMPREZY

Przewidywana liczba uczestników

Przewiduje się udział w imprezie: 300 osób

Impreza nie przewiduje udziału kibiców. Ich przypadkowa liczba jest trudna do oszacowania z uwagi na przebieg przez tereny leśne i okoliczne zabudowania.


Rodzaj imprezy

Profil uczestników

Przewiduje się uczestnictwo w zawodach osób w wieku od 3 do 70 lat. Nie zakłada się uczestnictwa podgrup i subkultur mogących w sposób negatywny wpływać na przebieg imprezy. Prawdopodobieństwo wystąpienia agresji wśród uczestników jest znikome i można je pominąć. Możliwość występowania osób pod wpływem alkoholu lub narkotyków wśród zawodników jest również znikoma. Istnieje możliwość wystąpienia zdarzeń spowodowanych przez osoby będące pod wpływem alkoholu lub narkotyków wśród osób z zewnątrz (przypadkowych przechodniów lub kibiców). Uczestnictwo osób z zaburzeniami psychicznymi jest mało prawdopodobne. Istnieje nieznaczne prawdopodobieństwo występowania działań o charakterze przestępczym (kradzież sprzętu rowerowego itp.).


Przewidywany model zachowań i reakcji


Integralność grupy uczestników imprezy jest duża, ma ona jednak wyłącznie charakter pozytywny (wzajemna pomoc, itp.). Nie przewiduje się możliwości wystąpienia reakcji zbiorowych takich jak histeria, agresja, próby samouszkodzenia czy panika ze względu na charakter imprezy oraz jej odbywanie się na terenie otwartym. Dostęp i akceptacja dla użycia środków odurzających jest podobna jak w środowisku codziennego przebywania osób. Reakcje otoczenia w stosunku do uczestników są przeważnie pozytywne.


Czynniki zagrożenia wynikające z charakteru imprezy


Ze względu na częściowy przebieg trasy imprez przez drogę osiedlową (faza startu) oraz miasteczko zawodów w okolicy dróg publicznych może to powodować pewne utrudnienia w ruchu drogowym. Sam fakt pobytu uczestników zawodów w okolicy nie powoduje zagrożenia zarówno dla uczestników imprezy jak i innych uczestników ruchu.


Miejsce imprezy


Start i meta


Teren zamknięty, wyłączony z ruchu/swobodnego dostępu na czas zawodów, w Markach przy ul. Dużej/Zabawnej, w okolicy Szkoły Podstawowej nr 4 oraz OSP Marki. 


Trasa


Trasa wyścigu odbywa się głównie w terenie leśnym z wyjątkiem fazy startu, kiedy to dla bezpieczeństwa zawodników prowadzony będzie rozjazd peletonu ulicami Lipową, Podgórską, Wydmową. Ulice mają charakter osiedlowy. Ruch zostanie wstrzymany na na czas startu (2 cykle po ok 10 minut) przez Policję. Zawody odbywają się na wytyczonej i oznakowanej trasie o różnym stopniu trudności i różnic terenowych.


Przybliżona całkowita długość rundy, ok. 14,5 km.
Zawodnicy mają do wyboru:

 •  WYŚCIG STANDARD (ok. 14,5 km): 

 •  WYŚCIG SPORT: trzy rundy (ok. 43,5 km)

 

Plan tras dołączono jako załącznik graficzny.


Tereny towarzyszące wyścigowi


W ramach zawodów dla uczestników zostanie udostępnione Miasteczko Zawodów zlokalizowane w okolicy OSP Marki przy ul Dużej. Teren zostanie wydzielony i zabezpieczony stosownie do charakteru tymczasowego użytkowania. 


Pojemność


Pojemność imprezy jest ograniczona jedynie do obostrzeń wynikających z pandemii. Nie jest wymagane wyznaczenie dróg ewakuacyjnych o odpowiedniej przepustowości. 


Warunki


Warunki w jakich odbywać się będzie impreza uzależnione są bezpośrednio od warunków atmosferycznych panujących w trakcie trwania każdej z imprez.


 

Ewentualne zagrożenia


W oparciu o porównanie z dotychczas odbytymi imprezami MTB przewiduje się zagrożenie, zwłaszcza dla uczestników zawodów, spowodowane upadkami na trasie. Ponieważ trasa przebiega drogami o różnym stopniu trudności ich pokonania, mogą wystąpić różne rodzaje obrażeń, z przewagą drobnych otarć i zadrapań.


Czas trwania imprezy i sposób rozgrywania wyścigu


godz. 8.00 - 10.00 zapisy w Biurze Zawodów,


Organizator przewiduje rejestrację zawodników niezarejestrowanych elektronicznie zgłaszających się w Biurze Zawodów, do godziny 9.30. Ilość miejsc ograniczona.


godz. 10.25 - ustawianie zawodników do startu w na dystansie Sport,

godz. 10.30 – start sektorowy wyścigu do dystansu Sport,

godz. 10.45 - ustawianie zawodników do startu na dystansie Standard,

godz. 10.50 - start sektorowy wyścigu do dystansu Standard,

godz. ok. 13.50 - zamknięcie trasy memoriału na wszystkich dystansach (po zakończeniu wyścigu przez zwycięzcę na dystansie SPORT),

godz. 15.00 - 16.00 uroczysta dekoracja.

Organizator zastrzega sobie prawo opóźnienia startu zawodów oraz wynikających z tego kolejnych korekt w programie zawodów.


Zgodnie z regulaminem uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy niepełnoletni biorą udział za zgodą rodzica lub opiekuna pod opieką którego pozostają przez cały czas uczestnictwa.
Uczestnicy zobowiązani są do zachowania szczególnej ostrożności podczas przejazdu w okolicach dróg publicznych,  zachowania szczególnej ostrożność podczas stromych i niebezpiecznych zjazdów, do umieszczenia prawidłowo i w widoczny sposób numeru startowego na kierownicy z przodu roweru, w sposób umożliwiający identyfikację zawodników przez sędziów (nie dozwolone jest umyślne niszczenie, obcinanie lub deformowanie).


Szczegółowe zasady zawarte są w regulaminie dostępnym na stronie: http://www.memorialbercika.pl

Uczestnik startujący w wyścigu musi potwierdzić jego akceptację w momencie zapisu.

Charakterystyka otoczenia i ewentualnych zagrożeń.


W otoczeniu trasy zawodów nie występują zakłady, ani magazyny mogące stanowić zagrożenie dla uczestników zawodów, zarówno podczas normalnej eksploatacji jak i awarii.
IMPREZĘ KWALIFIKUJE SIĘ JAKO POZOSTAŁE IMPREZY SPORTOWE NALEŻĄCE DO GRUPY IMPREZ ŚREDNIEGO RYZYKA.7. RATOWNICTWO MEDYCZNE

Określenie podstawowej grupy przewidywanych interwencji

Do przewidywanych interwencji należy opatrywanie ran przeważnie ciętych i tłuczonych powstałych wskutek upadków rowerzystów, lub uderzeń podczas jazdy w gałęzie lub inne przedmioty. Ponadto przewiduje się możliwość urazów kończyn (złamania, stłuczenia), barku etc. Nie wyklucza się innych urazów charakterystycznych dla upadków z roweru przy dużej prędkości, upadku na twarde podłoże lub zderzenia z drzewem, etc. (np. urazy kręgosłupa, czaszkowo-mózgowe itp.).

Określenie ryzyka dodatkowych zagrożeń

Wśród dodatkowych zagrożeń istnieje możliwość podejrzenia wśród uczestników zarażenia COVID 19. Każdemu z zawodników zostanie sprawdzona temperatura przy rejestracji. Osoby z temp>37 stopni nie zostaną dopuszczone do uczestnictwa w wyścigu. O dalszym sposobie postępowania decyduje zespół ratownictwa medycznego będący na miejscu każdej z imprez. Postepowanie będzie zgodne z przepisami dotyczącymi pandemii.

W przypadku upadku rowerzysty w fazie początkowej zawodów (przed rozciągnięciem kolumny) istnieje ryzyko najechania kolumną na leżących co mogłoby spowodować zdarzenie o większej ilości uczestników. W celu wyeliminowania takiego zdarzenia trasę maratonu zaprojektowano w taki sposób, aby w fazie wstępnej nie występowały wąskie ścieżki, a ponadto, aby występowały podjazdy powodujące szybkie rozciągnięcie peletonu.

Określenie czasu i obszaru koniecznego zabezpieczenia

Impreza odbędzie się w dniu 29.07.2023 r. Głównym punktem imprezy jest wyścig na dystansach 15km i 45 km rozgrywany w godzinach 09.00-17.30. Obszar rozgrywania imprezy wynosi około 12 km2. Dojazd zawodników na miejsce imprezy będzie rozłożony w czasie w godzinach porannych w dniu startu. Odjazd będzie bardziej skumulowany, a jego kulminacja przewidywana jest na dzień zawodów około godziny 15-18.

Zabezpieczenie podstawowe

Zabezpieczenie medyczne imprezy realizowane jest przez pielęgniarki i ratowników. Stanowić go będzie stacjonarny punkt pierwszej pomocy realizowany przez zespół co najmniej trzy osobowy wyposażony we właściwy sprzęt, namiot i miejsca do udzielenia niezbędnej pomocy zlokalizowany w rejonie  START/META . Do dyspozycji koordynatora medycznego będzie również ambulans podstawowy z zespołem pielęgniarko –ratowniczym.

Punkt segregacji i pierwszej pomocy

Pierwsza pomoc udzielana będzie w przypadku takiej konieczności na trasie zawodów przez rozstawionych na niej ratowników. W przypadku bardziej poważnych urazów, pomocy na trasie udzielać będzie zespół ambulansu zawodów, a w przypadkach szczególnych wzywany zespół Państwowego Ratownictwa Medycznego lub LPR . Główny punkt pierwszej pomocy zlokalizowany będzie na mecie zawodów, gdzie zgłasza się największa ilość poszkodowanych z drobnymi urazami powstałymi podczas wyścigu, nie uniemożliwiającymi jego kontynuację. W przypadku powstania wypadku masowego punkt segregacji będzie organizowany w bezpośrednim pobliżu miejsca zdarzenia. Dokładne zaplanowanie lokalizacji takiego punktu ze względu na rozległość imprezy nie jest możliwe.

Punkty obserwacyjne i medyczne

Obserwacja trasy przez ratowników odbywać się będzie z wyznaczonych punktów rozmieszczenia ratowników na trasie. Ich zagęszczenie będzie uwzględniało lokalizację miejsc o zwiększonym ryzyku wypadków (strome zjazdy, ostre zakręty, itp.).

Główny punkt medyczny znajdować się będzie w centrum zawodów obok OSP Marki przy ul. Dużej. 

Na trasie wyznaczone zostają punkty medyczne obsługiwane przez ratowników wyposażonych w odpowiedni sprzęt medyczny i środki medyczne dopasowane do stopnia niebezpieczeństwa. Ponadto przewiduje się dyslokację punktów medycznych na trasie w miejscach o zwiększonym stopniu zagrożenia uzależnionych od warunków atmosferycznych oraz stanu trasy panujących w dniu rozgrywania zawodów.

Rozstawienie pojazdów

Dyslokacja 1 karetki będzie zmienna w czasie, a zależeć będzie od etapu rozgrywanych zawodów. Celem takiego rozwiązania jest zapewnienie w miarę możliwości jak najkrótszego czasu dojazdu karetki do poszkodowanego lub poszkodowanych. W przypadku zgłoszenia zdarzenia wymagającego interwencji zespołu karetki, będzie realizowany jej wyjazd do miejsca zdarzenia. W celu dojazdu do tego miejsca będą wykorzystywane w miarę możliwości wyznaczone drogi dojazdowe, a w razie ich braku także trasa wyścigu. W przypadku zdarzenia w miejscu do którego niemożliwy będzie dojazd karetki realizowany będzie transport specjalistycznym pojazdem, transport ręczny lub ewentualne wezwanie śmigłowca LPR. 

Zabezpieczenie szpitalne

W razie wystąpienia większych strat lub zdarzeń nieprzewidzianych, których rozmiar wymagać będzie zwiększenia ilości służb ratowniczych, koordynator z ramienia Organizatora powiadamia o zdarzeniach na numer ratunkowy 112, współpracuje z Policją i Strażą.8. SPOSÓB OZNACZENIA MIEJSC NIEBEZPIECZNYCH

Miejsce niebezpieczne dla uczestników będą oznakowane poprzez zastosowanie znaków i tablic ostrzegawczych oraz poprzez zastosowanie taśm ostrzegawczych.

9. OZNAKOWANIE POJAZDÓW UCZESTNICZĄCYCH W IMPREZIE


Każdy zawodnik startujący w imprezie oznaczony jest umieszczonym na kierownicy roweru numerem startowym.

10. RODZAJE ZEZWOLEŃ UMOŻLIWIAJĄCYCH PORUSZANIE SIĘ POJAZDÓW PO TRASIE IMPREZY

Dla wyróżnienia pojazdów organizatora, oraz służb zabezpieczających imprezę zostaną one oznaczone umieszczoną za przednią szybą tabliczką informacyjną.

Bezwzględny priorytet przejazdu także przed zawodnikami mają pojazdy służb medycznych w akcji.

11. ORGANIZACJA ŁĄCZNOŚCI BEZPRZEWODOWEJ

Dla zapewnienia łączności bezprzewodowej pomiędzy organizatorem imprezy i jego służbami a Policją przewiduje się wykorzystanie telefonii komórkowej. Osobami do kontaktów w imieniu organizatora imprezy są:


 •  Dyrektor zawodów-  Jarosław Jaździk, tel.601 198 372,

 •  Kierownik ekipy technicznej -  Marek Orych, tel. 790 884 922,

 •  Kierownik trasy -  Olgierd Wejner, tel. 668 127 600,

 •  Biuro Zawodów -  Marta Krysińska-Kudlak, tel. 796 707 006,


tel. alarmowy organizator – 787 880 008,

tel. alarmowy - służby ratunkowe – 112


12. SPOSÓB INFORMOWANIA O OGRANICZENIACH W RUCHU DROGOWYM

Informowanie o ograniczeniach w ruchu drogowym wynikającym z przebiegu imprezy będzie miało miejsce poprzez dostarczenie ulotek najbardziej zainteresowanym mieszkańcom, gazecie lokalnej, na tablicach ogłoszeń przed imprezą oraz w trakcie jej trwania.

13. SPOSÓB OZNAKOWANIA SŁUŻBY PORZĄDKOWEJ

Służba porządkowa organizatora imprezy będzie posiadała oznakowane stroje i indentyfikatory, umożliwiające łatwą identyfikację służb.

14. ROZMIESZCZENIE SŁUŻB PORZĄDKOWYCH

Rozmieszczenie służb zabezpieczających przejazd przedstawiono w załączniku do planu. Poza takim rozmieszczeniem służb, służba porządkowa organizatora imprezy będzie znajdowała się podczas rozgrywania wszystkich imprez w miejscach bufetów, w centrum zawodów, oraz tych miejscach które będą wymagały dodatkowego zabezpieczenia.

Poniedziałek, 24 kwietnia 2023

Sponsorzy

Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)
Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)
Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)
Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)
Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)
Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)Sponsorzy (2023 r.)

Kontakt

Memoriał Bercika
ul. Duża 3
05-270 Marki
kontakt@MemorialBercika.pl
fb.com/MemorialBercikaWyscigMTB

787 880 008 - telefon alarmowy czynny w dniu zawodów

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www, dostępność cyfrowa - Marki, Warszawa