Facebook.com Google.com YouTube.com

Regulamin (2024 r.)

Udostępnij

Regulamin
XVIII Memoriał Huberta "Bercika" Manteuffla
Wyścigu MTB o puchar Burmistrza Miasta Marki

1. Cel imprezy:

 • Uczczenie pamięci kolegi, kolarza, przyjaciela Huberta Manteuffla.
 • Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Markach.
 • Promowanie regionalnych szlaków rowerowych.
 • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 • Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Markach oraz dążenie do     rozwijania wydarzenia i nadaniu mu znaczenia o zasięgu mazowieckim i ogólnopolskim.

2. Nazwa imprezy

XVII Memoriał Huberta "Bercika" Manteuffla Wyścig MTB o puchar Burmistrza Miasta Marki

3. Organizator

Mareckie Stowarzyszenie Rowerowe, 

Przyjaciele Bercika

Współorganizator: Urząd Miasta Marki.

4. Termin, miejsce imprezy

27 Lipca 2024 r.,
Marki, teren przed OSP Marki obok Szkoły Podstawowej nr 4,
Adres: Marki, ul. Duża 3

5. Inne postanowienia

Organizator dopuszcza możliwość zmiany regulaminu aby dostosować warunki realizacji do obowiązujących przepisów i wytycznych. Wszelkie zmiany regulaminu zostaną przedstawione na stronie internetowej imprezy oraz profilu Facebook.

6. Warunki Uczestnictwa

1) Memoriał Huberta "Bercika" Manteuffla to ogólnodostępna impreza rowerowa z zachowaniem restrykcji dotyczących pandemii. Uczestnikiem memoriału może być osoba spełniająca następujące warunki:

- ukończenie 18 lat,

- dopuszcza się udział osób niepełnoletnich w przedziale wieku 13-18 lat wyłącznie za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych i zgodą organizatora wyścigu.

- dokonanie opłaty startowej w wysokości zgodnej z pkt. 8 niniejszego regulaminu.  Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów podczas odbioru numeru startowego.

2) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub prawnego opiekuna). Wymagane jest pisemne oświadczenie uczestnika o udziale na własną odpowiedzialność (załącznik Nr 2 do regulaminu). W przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna - wymagane jest Oświadczenie o zgodzie rodzica/opiekuna prawnego na udział w wyścigu osoby niepełnoletniej (załącznik Nr 3 do regulaminu)

3) Udział w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację wizerunku uczestnika. Publikacja w formie fotografii, nagrań audio i video służy Organizatorowi do celów promocyjnych wydarzenia oraz miasta Marki na stronach internetowych oraz w prasie.

4) Uczestnik Memoriału wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Memoriału oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rejestracyjnych.

 

5) Każdy uczestnik Memoriału jest zobowiązany do:

 • udziału w wyścigu na sprawnym rowerze,
 • jazdy w kasku sztywnym, zawodnicy poruszający się po trasie Memoriału bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani,
 • jazdy w ubraniu zapewniającym komfort i bezpieczeństwo,
 • poruszania się po wyznaczonej trasie,
 • przestrzegania zaleceń i poleceń funkcjonariuszy policji, Organizatora oraz służby porządkowej Organizatora,
 • zachowania ładu i porządku, nie zaśmiecania trasy i terenów leśnych, nie używania ognia, nie niszczenia wyposażenia i sprzętu organizatora oraz innych uczestników i sponsorów, nie niszczenia drzew i roślin,
 • nie używania szklanych pojemników do napojów.

 

6) W Memoriale nie mogą brać udziału zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz odbywający karę zawieszenia/ dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących.

7) W Memoriale Bercika niedopuszczalne jest korzystanie z rowerów wyposażonych we wspomaganie elektryczne lub spalinowe.

7. Rejestracja uczestników.

1) Wymagana jest wcześniejsza rejestracja uczestników.

Link do zapisów jest umieszczony na stronach: www.memorialbercika.pl
www.facebook.com/MemorialBercikaWyscigMTB

2) termin zapisów elektronicznych zostanie podany na stronie zawodów.

3) można dokonać rejestracji uczestnika nie zapisanego drogą elektroniczną w biurze zawodów najpóźniej 30 min przed startem w miarę dostępnych wolnych miejsc.

4) Wydawanie numerów startowych z rejestracji elektronicznej rozpocznie się o godz. 8:00, a zakończy na 30 minut przed startem każdego z WYŚCIGÓW.

5) Każdy uczestnik zgłoszony do Memoriału otrzyma jednorazowo bezpłatny numer startowy. Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego, w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów niezwiązanych z memoriałem pod groźbą dyskwalifikacji i koniecznością pokrycia kosztów wydania duplikatu.

6)  Istnieje możliwość zmiany dystansu tylko i wyłącznie w dniu zawodów w Biurze Zawodów przed startem, najpóźniej na 30 minut przed startem.

7) W celu wzięcia udziału w klasyfikacji Decathlon należy zapisać się w systemie Decathlon Go i następnie w systemie zapisów wyścigu według regulaminu Decathlon GO (https://go.decathlon.pl/).

8) Podczas Memoriału będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji oraz pomiaru czasu przejazdu zawodników. Każdy z uczestników startujący w wyścigu zobowiązany jest do posiadania zamocowanego na rowerze numeru z umieszczonym "chip'em", który otrzymał od Organizatora.

8. Opłata Startowa

Opłata startowa dla dystansów Standard i Sport w wysokości 80 zł jest opłacana w momencie elektronicznej rejestracji zawodnika.

Opłata startowa dla Junior – 25 zł jest opłacana w momencie elektronicznej rejestracji zawodnika.

Opłata startowa dla dzieci – 10 zł opłacana jest w momencie zapisu

Płatności należy dokonać do 24h po rejestracji w systemie. Po tym czasie zgłoszenie będzie usuwane.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w wyścigu oraz w przypadku niedopuszczenia zawodnika do udziału w zawodach ze względu na złamanie regulaminu.

9. Duathlon

W ramach zawodów kolarskich MTB XVIII Memoriał Huberta "Bercika" Manteuffla odbywających się 27.07.2024 i X Biegu Nocny Marek na dystansie 10 km (15 czerwca 2024) prowadzona będzie klasyfikacja dla zawodników w kategorii Duathlon. Klasyfikacja będzie prowadzona bez podziału na kategorie wiekowe, a jedynie na płeć.

Klasyfikacja będzie liczona dla biegu głównego na dystansie 10 km w połączeniu z wyścigami rowerowymi oddzielnie na dystansie Standard i Sport: Dla dystansu Standard klasyfikacja liczona będzie według wzoru: czas biegu w sekundach + czas w sekundach z wyścigu MTB na dystansie Standard Dla dystansu Sport klasyfikacja liczona będzie według wzoru: czas biegu w sekundach + czas w sekundach z wyścigu MTB na dystansie Sport. Zwycięzcami poszczególnych kategorii będą zawodniczki i zawodnicy osiągający najniższy czas łączny z obu konkurencji.

Organizatorzy w kategorii Duathlon przewidują uhonorowanie najszybszej kobiety i najszybszego mężczyzny na dystansie Standard oraz Sport.

10. Program IMPREZY

godz. 8.00 - 12.00 zapisy w Biurze Zawodów - zapisy kończą się 15 min. przed startem poszczególnych wyścigów lub wraz z wyczerpaniem limitu miejsc. 
Organizator przewiduje rejestrację zawodników niezarejestrowanych elektronicznie zgłaszających się w Biurze Zawodów, do 30 min. przed każdym wyścigiem. Ilość miejsc ograniczona.

09.45 - ustawianie zawodników do startu w na dystansie Sport,

10.00 – start sektorowy wyścigu do dystansu Sport,

10.05 - ustawianie zawodników do startu w na dystansie Junior,

10.10 – start sektorowy wyścigu do dystansu Junior,

10.30 – wyścigi dzieci

ok 11.00 - uroczysta dekoracja wyścigów dzieci

12.00 - ustawianie zawodników do startu na dystansie Standard,

12.15 - start sektorowy wyścigu do dystansu Standard,

ok. 12.10 - zamknięcie trasy memoriału na dystansie Sport (brak możliwości wjazdu na trzecie okrążenie) (po zakończeniu wyścigu przez zwycięzcę na dystansie SPORT),

13.30 – uroczysta dekoracja dystansu Junior

14.00 – uroczysta dekoracja dystansu Sport i Standard.

Organizator zastrzega sobie prawo opóźnienia startu zawodów oraz wynikających z tego kolejnych korekt w programie zawodów.

11. Wyścig

1) Memoriał zostanie przeprowadzony w formie wyścigu ze startem sektorowym z maksymalną liczbą osób w sektorze zgodnie z obowiązującymi limitami dotyczącymi zgromadzeń lub wydarzeń sportowych na trasie okrężnej w mieście Marki, według załączonej mapy (załącznik Nr 2 do regulaminu).

Rozstawienie zawodników w sektorach startowych odbędzie się na podstawie decyzji organizatora.

2) Dystanse:

 • Standard – ok. 20 km jedna pętla, 
 • Sport – ok. 60 km trzy pętle.
 • Junior – ok. 3 km
 • dzieci – 300 m, 500 m, 1000 m

3) Kategorie wiekowe

Dzieci
 • D0 – dzieci rok ur. 2021 - 2022 - 300 m
 • DC1 – chłopcy rok ur. 2019 - 2020 - 500 m
 • DD1 - dziewczynki rok ur. 2019 - 2020 - 500 m
 • DC2 - chłopcy rok ur. 2017 - 2018 ok. 1 km
 • DD2 - dziewczynki rok ur. 2017 - 2018 ok. 1 km

 

Junior - Chłopcy
 • Kategoria JC1 - chłopcy rok ur. 2015 - 2016 ok. 3 km
 • Kategoria JC2 - chłopcy rok ur. 2013 – 2014 ok. 3 km
 • Kategoria JC3 - chłopcy rok ur. 2011 - 2012 ok. 3 km

 

Junior - dziewczynki
 • Kategoria JD1 - dziewczynki rok ur. 2015 - 2016 ok. 3 km
 • Kategoria JD2 - dziewczynki rok ur. 2013 - 2014 ok. 3 km
 • Kategoria JD3 - dziewczynki rok ur. 2011 - 2012 ok. 3 km

 

 

Sport – mężczyźni
 • Kategoria M1 - mężczyźni rok ur. 2003 - 2006
 • Kategoria M2 - mężczyźni rok ur. 1987 - 2002
 • Kategoria M3 - mężczyźni rok ur. 1977 -1986
 • Kategoria M4 – mężczyźni rok ur. 1976 i starsi

 

Sport – kobiety
 • Kategoria K1 - kobiety rok ur. 2003 - 2006
 • Kategoria K2 - kobiety rok ur. 1987 - 2002
 • Kategoria K3 - kobiety rok ur. 1977 -1986
 • Kategoria K4 - kobiety rok ur. 1976 i starsze

 

Standard – mężczyźni
 • Kategoria M0 - mężczyźni rok ur. 2007 - 2010
 • Kategoria M1 - mężczyźni rok ur. 2003 - 2006
 • Kategoria M2 - mężczyźni rok ur. 1987 - 2002
 • Kategoria M3 - mężczyźni rok ur. 1977 -1986
 • Kategoria M4 – mężczyźni rok ur. 1976 i starsi

 

Standard – kobiety
 • Kategoria K0 - kobiety rok ur. 2007 - 2010
 • Kategoria K1 - kobiety rok ur. 2003 - 2006
 • Kategoria K2 - kobiety rok ur. 1987 - 2002
 • Kategoria K3 - kobiety rok ur. 1977 -1986
 • Kategoria K4 - kobiety rok ur. 1976 i starsze

 

4). Klasyfikacja

Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę Junior, Standard i Sport Memoriału.

Klasyfikacja generalna Open nie dubluje się z klasyfikacjami wiekowymi.

5) Dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii.

6) Klasyfikacja dla mieszkańców Marek, dekorowanych będzie pierwszych 3 zawodników w każdej kategorii.

7) Klasyfikacja Decathlon – według Decathlon GO (https://go.decathlon.pl/).

8) Zasady Fair-Play
- Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
- Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do szosy lub skrzyżowania.
- Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów.
- Zawodnicy muszą przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowego.
- Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.
- Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

9) Rozpoczęcie wyścigu na dystansach Standard i Sport odbędzie się w dwóch startach. Rozpoczęcie wyścigu dzieci i Junior odbędzie się w kilku startach. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania wyścigu.

10) Trasa Memoriału będzie oznakowana.

Nad zabezpieczeniem trasy oraz bezpiecznym przebiegiem imprezy będzie czuwała służba porządkowa i organizacyjna wyznaczona przez Organizatora.

11) W punkcie start/meta będą znajdowały się punkt żywieniowy, gdzie zawodnik otrzyma posiłek regeneracyjny. Poza strefą miasteczka znajdować będzie się serwis, na którym uczestnicy Memoriału będą mogli dokonać bezpłatnych, drobnych napraw roweru. Szczegółowe informacje będą udzielane na odprawie technicznej przed startem.

12) Organizator ustali na trasie zawodów punkty odbioru napoi dla uczestników podczas trwania wyścigu. Zasady korzystania z tych punktów zostaną przekazane uczestnikom podczas odprawy technicznej przed startem.

13) W przypadku niezadziałania chipa startowego (brak sygnału dźwiękowego) zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora.

14) Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do organizatorów i innych pracowników, służb organizacyjnych i porządkowych. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

12. Ustalenia porządkowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego

1) Wyścig będzie się odbywać z wykorzystaniem dróg publicznych tylko w fazie startu tzw. rozjazdówka. Reszta dystansu to tereny leśne. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią pokonanie niebezpiecznych odcinków i zapewnią bezpieczeństwo.

2) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy z pojedynczych zabudowań i posesji.

3) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

13. Kary

1) Organizator wyznacza osobę rozstrzygającą spory i zasądzającą kary.

2) W trakcie trwania XVII Memoriału Huberta "Bercika" Manteuffla osobą wyznaczoną przez Organizatora jest Jarosław Jaździk i Olgierd Wejner.

3) W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu przez uczestników wyścigu, osoba wyznaczona przez organizatora rozstrzyga spory i zasądza kary następujące kary:

- Upomnienie, stosowane w zakresie nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, jednorazowe naruszenie obowiązków leżących po stronie uczestnika.

- Kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5 minut, 15 minut, lub więcej, stosowane za pominięcie i zjazd z trasy, naruszenie zasad fair play, 

- Dyskwalifikacja, stosowana za przekroczenie sumy kar czasowych o wartości 40 minut, za agresywne i obraźliwe zachowanie w stosunku do Organizatora i jego służb oraz innych uczestników.

4) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga osoba wyznaczona przez Organizatora.

5) Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.

14. Protesty

1) Osobą wyznaczoną przez organizatora do przyjmowania i rozstrzygania protestów podczas  Memoriału Huberta "Bercika" Manteuffla jest Jarosław Jaździk.

2) Protesty można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów do osoby wyznaczonej przez Organizatora.

3) Decyzja ostateczna należy do osoby wyznaczonej przez Organizatora do rozstrzygania protestów. Decyzję o rozstrzygnięciu protestu, dostarcza na piśmie osoba wyznaczona przez Organizatora do rozstrzygania protestów osobie składającej protest.

15. Pozostałe ustalenia

1) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki, obrażenia i uszkodzenia ciała, kradzieże, zniszczenia mienia zaistniałe podczas trwania zawodów oraz w trakcie podróży na zawody i powrotu.

2) Startujący zawodnicy, którzy dokonają rejestracji elektronicznej, startują na własną odpowiedzialność zgodnie z pkt. 5 ppkt 2 niniejszego Regulaminu.

3) Udział w zawodach jest jednoznaczny na wyrażenie zgody na publikację wizerunku uczestnika zgodnie z pkt 5 ppkt 3 niniejszego Regulaminu.

4) Udział w zawodach jest jednoznaczny z zapoznaniem się z ustaleniami niniejszego Regulaminu.

5) Brak znajomości Regulaminu nie może stanowić wytłumaczenia w razie naruszenia przez uczestnika wyścigu zasad w nim obowiązujących.

6) Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

7) Trasa Memoriału prowadzi piaszczystymi duktami leśnymi oraz wąskimi ścieżkami między drzewami, krzewami i gęstymi niższymi partiami roślinności leśnej, na których występują wystające korzenie, pnie, gałęzie i inne utrudnienia.

8) Na trasie Memoriału występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.

9) Uczestnicy memoriału biorą udział w wyścigu na własną odpowiedzialność i wskazane jest wykupienie na własny koszt ubezpieczenia NNW.

10) Memoriał odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

11) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych, wysokiego stopnia zagrożenia pożarowego, lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

12) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmian.

 

Poniedziałek, 17 czerwca 2024

Sponsorzy

Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)
Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)
Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)
Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)
Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)
Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)Sponsorzy (2024 r.)

Kontakt

Memoriał Bercika
ul. Duża 3
05-270 Marki
kontakt@MemorialBercika.pl
fb.com/MemorialBercikaWyscigMTB

787 880 008 - telefon alarmowy czynny w dniu zawodów

ACTIVENET - sklepy internetowe, strony www, dostępność cyfrowa - Marki, Warszawa