Facebook.com Google.com YouTube.com

Regulamin (2017 r.)

Udostępnij

XI Memoriał Huberta "Bercika" Manteuffla
Wyścig o puchar Burmistrza Miasta Marki

1. Cel imprezy:

  • Uczczenie pamięci kolegi, kolarza, przyjaciela Huberta Manteuffla.
  • Popularyzacja kolarstwa i turystyki rowerowej w Markach.
  • Promowanie regionalnych szlaków rowerowych.
  • Propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
  • Kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez kolarskich w Markach oraz dążenie do rozwijania wydarzenia i nadaniu mu znaczenia o zasięgu mazowieckim i ogólnopolskim.

2.Nazwa imprezy.

XI Memoriał Huberta "Bercika" Manteuffla Wyścig o puchar Burmistrza Miasta Marki

3. Organizator.

Mareckie Stowarzyszenie Rowerowe.
Współorganizator: Urząd Miasta Marki.

4. Termin imprezy.

29 Lipca 2017r. -  Marki k. Warszawy

5. Warunki Uczestnictwa.

1) Memoriał Huberta "Bercika" Manteuffla to ogólnodostępna impreza rowerowa. Uczestnikiem memoriału może być  osoba spełniająca następujące warunki:
- ukończenie 18 lat,
- dopuszcza się udział osób niepełnoletnich w przedziale wieku 16-18 lat wyłącznie  za pisemną zgodą rodziców lub opiekunów prawnych,
- dopuszcza się udział osób poniżej 16 lat, pod warunkiem uczestnictwa w zawodach opiekuna lub rodzica i pozostawania tej osoby pod stałą opieką rodzica lub opiekuna prawnego biorącego udział  w zawodach.
- dokonanie opłaty startowej w wysokości zgodnej z pkt. 7 niniejszego regulaminu. Oryginał dowodu opłaty startowej należy zachować do wglądu w Biurze Zawodów podczas rejestracji.

2) Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów). Wymagane jest pisemne oświadczenie uczestnika o udziale na własną odpowiedzialność (załącznik Nr 1 do regulaminu). W przypadku osób niepełnoletnich na odpowiedzialność rodzica lub opiekuna - wymagane jest Oświadczenie o zgodzie rodzica/opiekuna na udział w wyścigu osoby niepełnoletniej (załącznik Nr 2 do regulaminu)

3) Udział w zawodach jest jednoznaczny z wyrażeniem  zgody na publikację wizerunku uczestnika. Publikacja w formie fotografii, nagrań audio i video służy Organizatorowi do celów promocyjnych wydarzenia oraz miasta Marki na stronach internetowych oraz w prasie.

4) Uczestnik Memoriału wypełniając i podpisując Kartę Zgłoszeniową akceptuje warunki niniejszego Regulaminu Memoriału oraz wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych do celów rejestracyjnych.

5) Każdy uczestnik Memoriału jest zobowiązany do:
- udziału w wyścigu na sprawnym rowerze,
- jazdy w kasku sztywnym, zawodnicy poruszający się po trasie Memoriału bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani,
- jazdy w ubraniu zapewniającym komfort i bezpieczeństwo,
- poruszania się po wyznaczonej trasie,
- przestrzegania zaleceń i poleceń funkcjonariuszy policji, Organizatora oraz służby porządkowej Organizatora,
- zachowania ładu i porządku, niezaśmiecania trasy i terenów leśnych, nie używania ognia, nie niszczenia wyposażenia i sprzętu organizatora oraz innych uczestników i sponsorów, nie niszczenia drzew i roślin,
- nie używania szklanych pojemników do napoi.

6) W Memoriale nie mogą brać udziału zawodnicy będący pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz odbywający karę zawieszenia/ dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących.

6. Rejestracja uczestników.

1) Wymagana jest wcześniejsza rejestracja uczestników. Rejestracji dokonują również dzieci zgodnie z wiekiem zawodników. Rejestracji można dokonać:

- elektronicznie poprzez stronę STS Timing: http://zapisy.sts-timing.pl/193/

Link do zapisów jest umieszczony na witrynie internetowej wyścigu: www.bercik.netweb.pl

Tylko na jeden dystans – niezależnie od wieku zawodnika.

Zapisy trwają od dnia 4 lipca 2017 od godz. 0:00 do dnia 27 lipca 2017 do godz. 23:59.
- osobiście w dniu zawodów przed imprezą w godz. 7.00 - 9.30  w Biurze Zawodów.

2) Każdy uczestnik zgłoszony do Memoriału otrzyma jednorazowo bezpłatny numer startowy. Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego, w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów niezwiązanych z memoriałem pod groźbą dyskwalifikacji i koniecznością pokrycia kosztów wydania duplikatu.

3) W przypadku rejestracji elektronicznej na dwa dystanse uczestnik zostanie wykreślony z dwóch list startowych.

4) Istnieje możliwość zmiany dystansu tylko i wyłącznie w dniu zawodów w Biurze Zawodów przed startem, najpóźniej do godziny 9:30.

5) Podczas Memoriału będzie funkcjonował elektroniczny system identyfikacji oraz pomiaru czasu przejazdu zawodników. Każdy z uczestników startujący w Imprezie zobowiązany jest do posiadania "chip'a", który udostępniany będzie przez Organizatora.

7. Opłata Startowa.

Udział w wyścigu na dystansach dla dzieci jest bezpłatny. Opłata startowa dla dystansów Standard i Sport w wysokości 30 zł jest opłacana w momencie elektronicznej rejestracji zawodnika. Osoby zameldowane w Markach opłacają 50% opłaty Startowej, tj. 15 zł. Weryfikacja adresu zameldowania odbywa się na podstawie dowodu osobistego w Biurze Zawodów w dniu wyścigu. W przypadku podania nieprawdziwych danych niezgodnych z dowodem osobistym zawodnik zobowiązany jest do zapłaty opłaty obowiązującej w dniu zawodów (40 zł). Zawodnicy, którzy dokonają rejestracji w dniu zawodów, po zamknięciu listy zapisów elektronicznych, są zobowiązani wpłacić opłatę, w kwocie 40 zł, płatne gotówką w Biurze Zawodów. Opłata startowa nie podlega zwrotowi, nawet w przypadku rezygnacji zawodnika z udziału w wyścigu.

8.  Program zawodów.

1) Memoriał będzie przeprowadzony według następującego programu:

29.07.2017r. (sobota):

godz. 7.00 - 9.00 zapisy w Biurze Zawodów,
Organizator przewiduje rejestrację zawodników niezarejestrowanych elektronicznie zgłaszających się w Biurze Zawodów, do godziny 9.30. Ilość miejsc ograniczona.

godz. 9.00 - 10:00 – wyścigi dla dzieci,
godz. 10.20 - ustawianie zawodników do startu w na dystansie Sport,
godz. 10.30 – start wyścigu do dystansu Sport,
godz. 10.35 - ustawianie zawodników do startu na dystansie Standard,
godz. 10.45 - start wyścigu do dystansu Standard,
godz. ok. 13.40 - zamknięcie trasy memoriału na wszystkich dystansach (po zakończeniu wyścigu przez zwycięzcę na dystansie SPORT),
godz. 15.00 - 16.00 uroczysta dekoracja.

Organizator zastrzega sobie prawo opóźnienia startu zawodów oraz wynikających z tego kolejnych korekt w programie zawodów.

9. Wyścig.

1) Memoriał zostanie przeprowadzony w formie wyścigu na trasie okrężnej w okolicy miasta Marki, według załączonej mapy (załącznik Nr 3 do regulaminu).

2) Dystanse:

- Maluchy – ok 250 m – dzieci w kat. wiekowej D1,
- Dzieci starsze – ok 3,5 km – dzieci w kat. wiekowej D2 i D3,
- Standard – ok. 17 km jedna pętla,
- Sport – ok. 53 km trzy pętle.

3) Kategorie wiekowe.

Dzieci
Kategoria D1 - dzieci  -  (rok urodzenia 2012 i młodsi)
Kategoria D2 - dzieci  -  (rok urodzenia 2009 -2011)
Kategoria D3 - dzieci  -  (rok ur. 2008-2002)

Sport - mężczyźni
Kategoria M1 - mężczyźni do 22 lat (rok ur. 1995 - 2001)
Kategoria M2 - mężczyźni od 23 do 37 lat (rok ur. 1994 - 1980)
Kategoria M3 - mężczyźni od 38-47 lat (rok ur. 1979 - 1970)
Kategoria M4 – mężczyźni powyżej 48 lat (rok ur. 1969 i starsi)

Sport - kobiety
Kategoria K1 – kobiety do 22 lat (rok ur. 1995 -2001)
Kategoria K2 -  kobiety od 23 - 37 lat (rok ur. 1994 - 1980)
Kategoria K3 -  kobiety od 38 - 47 lat (rok ur.1979- 1970)
Kategoria K4 – kobiety powyżej 48lat (rok ur. 1969 i starsze)

Standard – mężczyźni
Kategoria M1 - mężczyźni do 22 lat (rok ur. 1995 -2001)
Kategoria M2 - mężczyźni od 23 do 37 lat (rok ur. 1994 - 1980)
Kategoria M3 - mężczyźni od 38-47 lat (rok ur. 1979 - 1970)
Kategoria M4 – mężczyźni powyżej 48 lat (rok ur. 1969 i starsi)

Standard - kobiety
Kategoria K1 – kobiety do 24 lat (rok ur. 1995 -2001)
Kategoria K2 -  kobiety od 23 - 37 lat (rok ur. 1994 - 1980)
Kategoria K3 -  kobiety od 38 - 47 lat (rok ur.1979- 1970)
Kategoria K4 – kobiety powyżej 48 lat (rok ur. 1972 i starsze)

4). Klasyfikacja

Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają trasę Dziecięcą, Standard i Sport Memoriału.

5) Zasady Fair-Play

- Wolniejszy zawodnik powinien ustąpić szybszemu na trasie.
- Zawodnik musi zachować szczególną uwagę, gdy trasa jest trudna technicznie lub zbliża się do       szosy lub skrzyżowania.
- Uczestnicy muszą liczyć się z przerwaniem jazdy podczas stromych zjazdów.
- Zawodnicy muszą przestrzegać Przepisów Ruchu Drogowego.
- Naprawa roweru powinna być przeprowadzona w obrębie widoczności szlaku.
- Podczas sprintu finiszowego zawodnik musi utrzymywać się na swoim torze jazdy.

6) Rozpoczęcie wyścigu na dystansach Standard i Sport we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się w dwóch oddzielnych startach. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania wyścigu.

7) Trasa Memoriału będzie oznakowana.
Nad zabezpieczeniem trasy oraz bezpiecznym przebiegiem imprezy będzie czuwała służba porządkowa i organizacyjna wyznaczona przez Organizatora.

8) W punkcie start/meta  będą znajdowały się punkt żywieniowy, gdzie zawodnik otrzyma posiłek regeneracyjny oraz punkt serwisowy, na którym uczestnicy Memoriału będą mogli dokonać bezpłatnych, drobnych napraw roweru. Szczegółowe informacje będą udzielane na odprawie technicznej przed startem.

9) Organizator ustali na trasie zawodów punkty odbioru napoi dla uczestników podczas trwania wyścigu. Zasady korzystania z tych punktów zostaną przekazane uczestnikom podczas odprawy technicznej przed startem.

10) W przypadku niezadziałania chipa startowego (brak sygnału dźwiękowego) zawodnik zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Organizatora.

11) Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do  organizatorów i innych pracowników, służb organizacyjnych i porządkowych. Nie mogą używać wulgarnych słów ani zachowywać się w sposób niesportowy.

12). Nagrody

W kategoriach wiekowych na dystansach Maluchy oraz Dzieci starsze zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe przekazane przez Sponsorów zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
kat. D1 (dystans dziecięcy) – 3 zawodników, 3 zawodniczki
kat. D2 (dystans dziecięcy)– 3 zawodników,  3 zawodniczki
kat. D3 (dystans dziecięcy)– 3 zawodników,  3 zawodniczki

W kategoriach wiekowych na dystansach Standard i Sport Maratonu zostaną wręczone trofea sportowe oraz nagrody rzeczowe przekazane przez Sponsorów zgodnie z poniższym wyszczególnieniem:
kat. M1  dystans Sport  - 3 zawodników, dystans Standard - 3 zawodników
kat. M2  dystans Sport  - 3 zawodników, dystans Standard - 3 zawodników
kat. M3  dystans Sport  - 3 zawodników, dystans Standard - 3 zawodników
kat. M4  dystans Sport  -  3 zawodników, dystans Standard – 3 zawodników
 
kat. K1  dystans Sport  - 3 zawodniczki, dystans Standard - 3 zawodniczki
kat. K2  dystans Sport  - 3 zawodniczki, dystans Standard - 3 zawodniczki
kat. K3  dystans Sport  - 3 zawodniczki, dystans Standard - 3 zawodniczki
kat. K4  dystans Sport -  3 zawodniczki, dystans Standard – 3 zawodniczki

Dodatkowe Nagrody:

Dla Najlepszego zawodnika OPEN
Najlepszy zawodnik na dystansie Standard, oraz Najlepszy zawodnik na dystansie Sport;
Najlepsza zawodniczka na dystansie Standard oraz Najlepsza zawodniczka na dystansie Sport.
Dla Najlepszych zawodników z Marek
Dystans Standard – Najlepszy Zawodnik i Najlepsza Zawodniczka.
Dystans Sport -  Najlepszy Zawodnik i Najlepsza Zawodniczka.
Dla Najmłodszych Uczestników wyścigu:
1 najmłodsza kobieta  1 najmłodszy mężczyzna.
Dla Najstarszych uczestników wyścigu:
1 najstarsza kobieta, 1 najstarszy mężczyzna.

10. Ustalenia porządkowe w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

1) Wyścig będzie się odbywać przy częściowo ograniczonym ruchu drogowym. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią pokonanie niebezpiecznych odcinków.

2) Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z pól, dróg leśnych czy z pojedynczych zabudowań i posesji.

3) Wszyscy zawodnicy na drogach gruntowych i publicznych powinni poruszać się prawą stroną jezdni i bezwzględnie przestrzegać przepisów Ruchu Drogowego.

11. Kary.

1) Organizator wyznacza osobę rozstrzygającą spory i zasądzającą kary.

2) W trakcie trwania XI Memoriału Huberta "Bercika" Manteuffla osobą wyznaczoną przez Organizatora jest Dariusz Matynia.

3) W przypadku naruszenia zasad niniejszego Regulaminu przez uczestników wyścigu, osoba wyznaczona przez organizatora rozstrzyga spory i zasądza kary następujące kary:
- Upomnienie, stosowane w zakresie nieprzestrzegania zasad bezpieczeństwa, jednorazowe naruszenie obowiązków leżących po stronie uczestnika.
- Kara czasowa (doliczenie do czasu zawodnika): 5 minut, 15 minut, lub więcej, stosowane za pominięcie i zjazd z trasy, naruszenie zasad fair play,
- Dyskwalifikacja, stosowana za przekroczenie sumy kar czasowych o wartości 40 minut, za agresywne i obraźliwe zachowanie w stosunku do Organizatora i jego służb oraz innych uczestników.

4) Powstałe kwestie sporne rozstrzyga osoba wyznaczona przez Organizatora.

5) Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie dyskwalifikacją.

12. Protesty.

1) Osobą wyznaczoną przez organizatora do przyjmowania i rozstrzygania protestów podczas         XI Memoriału Huberta "Bercika" Manteuffla jest Dariusz Matynia.

2) Protesty można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów do osoby wyznaczonej przez Organizatora.

3) Decyzja ostateczna należy do osoby wyznaczonej przez Organizatora do rozstrzygania protestów. Decyzję o rozstrzygnięciu protestu, dostarcza na piśmie osoba wyznaczona przez Organizatora do rozstrzygania protestów osobie składającej protest.

13. Pozostałe ustalenia.

1) Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe, obrażenia i uszkodzenia ciała, kradzieże, zniszczenia mienia zaistniałe podczas trwania zawodów oraz w trakcie podróży na zawody i powrotu.

2) Startujący zawodnicy, którzy dokonają rejestracji elektronicznej lub osobistej, startują na własną odpowiedzialność zgodnie z pkt. 5 ppkt 2 niniejszego Regulaminu.

3) Udział w zawodach jest jednoznaczny na wyrażenie zgody na publikację wizerunku uczestnika zgodnie z pkt 5 ppkt 3 niniejszego Regulaminu.

4) Udział w zawodach jest jednoznaczny z zapoznaniem się z ustaleniami niniejszego Regulaminu.

5) Brak znajomości Regulaminu nie może stanowić wytłumaczenia w razie naruszenia przez uczestnika wyścigu zasad w nim obowiązujących.

6) Osoby bez numerów startowych poruszające się na rowerach po trasie wyścigu będą usuwane z trasy przez obsługę techniczną.

7) Trasa Memoriału prowadzi piaszczystymi duktami leśnymi oraz wąskimi ścieżkami między drzewami, krzewami i gęstymi niższymi partiami roślinności leśnej, na których występują wystające korzenie, pnie, gałęzie i inne utrudnienia.

8) Na trasie Memoriału występują strome podjazdy i niebezpieczne zjazdy.

9) Memoriał odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne.

10) Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych, wysokiego stopnia zagrożenia pożarowego, lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

11) Ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora. Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmian.

Niedziela, 5 lipca 2015

Sponsorzy

Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)
Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)
Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)
Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)
Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)
Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)Sponsorzy (2022 r.)

Kontakt

Memoriał Bercika
ul. Duża 3
05-270 Marki
kontakt@MemorialBercika.pl
fb.com/MemorialBercikaWyscigMTB

787 880 008 - telefon alarmowy czynny w dniu zawodów

ACTIVENET - projektowanie stron internetowych - Marki, Warszawa